מכרזי ספקים

מ כ ר ז  מס'  21/ 1
הכנת ארוחות צהרים חמות לצהרונים

תיקון במסמכי מכרז 20211 לאספקת ארוחות לצהרונים

סעיף 16 ב' לתנאי המכרז: העמותה לחינוך בלתי פורמלי בנתניה מודיעה בזאת על תיקון במסמכי מכרז 20211:

מבוטל "אישור בדבר קיומו של מטבח הקייטרינג בטווח של עד 20 ק"מ מנתניה"

ובמקומו:

"התחייבות להשלמת חוסרים במנות תוך 45 דקות מרגע הפניה."

 

 1. העמותה לחינוך בלתי פורמלי מזמינה בזה הצעות לאספקת ארוחות צהרים חמות עבור הצהרונים המופעלים על ידה בעיר נתניה, הכל כפי שיפורט להלן.
 1. תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, פרטי הערבות ויתר מסמכי המכרז ניתן לקבל אצל

        זאב אורן מרח' אחימאיר 9 נתניה,  תמורת 500 ש"ח אשר לא יוחזרו.

 1. אין העמותה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה איזו שהיא. כן תהיה העמותה רשאית לפצל את העבודה בין מספר מציעים הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבצע חלק מהעבודה או חלק מפרטי העבודות הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש להמציא כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי העמותה, רח' אחימאיר 9, נתניה, ב- 2 עותקים על גבי הטפסים שהומצאו למציע ע"י העמותה במעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו ע"י העמותה לשם כך, זאת עד ליום ראשון, 8.8.2021

        שעה 15:00.

 1. פתיחת מסמכי המכרז תיערך ביום שני, א' אלול תשפ"א, 9.08.2021 ,בשעה 10:00 , במשרדו של מנכ"ל העמותה , רח' אבא אחימאיר 9 קומה 2. אלא אם כן תשלח הודעה אחרת בעניין.

                                                                                                ___________________

                                                                                        משה קייזלר  –  מנכ"ל העמותה

קבצים להורדה

 מכרז להפעלת קבוצת כדורסל בוגרים ‎

 1. עמותה לחינוך בלתי פורמלי בנתניה (ע"ר)
  מכרז פומבי מס' 2021-2
  קבלת זכויות הניהול המקצועי
  והתפעול בקבוצת כדורסל
  בוגרים בליגת העל – אליצור
  עירוני נתניההקדמת מועד הגשת ההצעות

  מכרז פומבי מס' 2/2021  –  קבלת זכויות הניהול המקצועי והתפעול
  בקבוצת כדורסל בוגרים בליגת העל – אליצור עירוני נתניההעמותה לחינוך בלתי פורמלי בנתניה מודיעה בזאת כי מועד הגשת ההצעות למכרז מס' 2/2021
  הוקדם ליום 27.7.2021 עד השעה 12.00.

  ביום 27.7.2021 בשעה 15.00 תיפתח תיבת המכרזים.

   

  הודעה זו מבטלת כל מועד אחר שפורסם קודם לכן.

פייסבוק