מכרזי ספקים

להלן מכרזים פתוחים להגשה מטעם העמותה לחינוך בלתי פורמלי בנתניה (ע.ר.):

שירות להפקת שכרנוכחות וניהול משאבי אנוש

  1. העמותהלחינוך בלתי פורמלי מזמינה בזה הצעות לאספקת שירות להפקת שכר, נוכחות וניהול משאבי אנוש, הכל כפי שיפורט להלן.
  1. תנאיהמכרזופרטיו, לרבות תנאי התשלום, פרטי הערבות ויתר מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי לשכת המנכ"ל רח' אחימאיר 9 נתניה, תמורת 500 ש"ח אשר לא יוחזרו.
  1. איןהעמותהמתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה איזו שהיא. כן תהיה העמותה רשאית לפצל את העבודה בין מספר מציעים הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  1. העמותהשומרתלעצמה את הזכות לבצע חלק מהעבודה או חלק מפרטי העבודות הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  2. אתההצעהיש להגיש בארבעה (4) עותקים ובעותק זהה על גבי החסן נייד עד לתאריך 21/09/2023 בשעה 12:00 למשרדי רגעים – עמותה לחינוך בלתי פורמלי נתניה רחוב אחימאיר 9 קומה ב' חדר 203 לשכת המנכ"ל.
  1. פרטיםנוספיםניתן לראות באתר העמותה www.biltiformali.org.il וכן בדף הפייסבוק שלה.

נתניה, יום רביעי, ח' באב תשע"ג, 26.7.2023

המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה יידחה ליום 3.9.23 והמועד האחרון להגשת ההצעות יידחה ליום 22.10.23.

משה קייזלר
מנכ"ל העמותה

לחצו להורדת מסמך שאלות ותשובות

לחצו להורדת מסמכי המכרז

מכרז 23\15 לאספקת ארוחות בהשגחת בדץ העדה החרדית לצהרונים לחצו להורדת פרטי המכרז 

לרשום אותך
לניוזלטר שלנו?

כל האירועים והפעילויות רגע לפני כולם אצלך במייל ...

דילוג לתוכן