מכרזי ספקים

העמותה לחינוך בלתי פורמלי (ע"ר)

מכרז פומבי מס' 02/2020
בדבר ביצוע "הקפצות"* לפעילויות של העמותה

העמותה לחינוך בלתי פורמלי בנתניה מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקת שירותי הקפצה לפעילויות
של העמותה וכפי שיפורט במסמכי המכרז.
*"הקפצות"- הסעה ליעד והחזרה מיעד. על פי הפירוט בנספח א' למכרז – להלן: "הקפצות" או
"הסעות".
את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום,
ניתן לרכוש תמורת תשלום של 500 ש"ח (התשלום לא יוחזר), במשרדי העמותה ברחוב אחימאיר 9 ,
נתניה בימים א'- ה', בשעות העבודה.
על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית צמודה למדד, בלתי מותנית, לטובת העמותה )המחאות
פרטיות, שטרות וכיו"ב לא יתקבלו(, בשיעור -.15,000 ,₪ שתעמוד בתוקפה עד ליום 1.9.2020
את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב- 2 עותקים, יש להכניס למעטפה
סגורה, כשעליה מצוין – מכרז פומבי 20 /2 ולמסרה ביד במשרדי העמותה ברחוב אחימאיר 9 ,נתניה,
לא יאוחר מיום ראשון 2.8.2020 שעה 15:00 בצהרים.
פתיחת מסמכי המכרז תיערך ביום שני, יג' אב תש"ף, 3.8.2020, בשעה 10:00 , במשרדו של מנכ"ל
העמותה , רח' אבא אחימאיר 9 קומה 2 .אלא אם כן תשלח הודעה אחרת בעניין.
המציע חייב להמציא אישור כי הינו עוסק מורשה, מנהל ספרי חשבונות כחוק, ביכולתו להשיג את
כל המשאבים, האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל הדין, וכי יש לו ניסיון מוכח והמלצות, הכל
כמפורט בתנאי המכרז.
מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון כלל בועדת המכרזים.
העמותה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או שלושה, וכן להזמין
את השירות נשוא מכרז זה או רק חלק/ים ממנו, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן
נימוקים כלשהם.
אין העמותה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או כל הצעה שהיא.

משה קייזלר
מנכ"ל העמותה

העמותה לחינוך בלתי פורמלי (ע"ר)
מכרז פומבי מס' 03/2020
בדבר ביצוע הסעות לפעילויות של העמותה

העמותה לחינוך בלתי פורמלי בנתניה מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקת שירותי הסעות
לפעילויות של העמותה וכפי שיפורט במסמכי המכרז.
את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז
לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של 500 ש"ח (התשלום לא יוחזר), במשרדי העמותה
ברחוב אחימאיר 9 ,נתניה בימים א'- ה', בשעות העבודה.
על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית צמודה למדד, בלתי מותנית, לטובת
העמותה (המחאות פרטיות, שטרות וכיו"ב לא יתקבלו), בשיעור -.15,000 ,₪ שתעמוד
בתוקפה עד ליום 1.9.2020 .
את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב- 2 עותקים, יש להכניס
במעטפה סגורה, כשעליה מצוין – מכרז פומבי 20 /3 ולמסרם ביד במשרדי העמותה
ברחוב אחימאיר 9 ,נתניה, לא יאוחר מיום ראשון 2/8/2020 שעה 15:00 בצהרים.
פתיחת מסמכי המכרז תיערך ביום שלישי, יג' אב תש"ף, 3.8.2020, בשעה 10:00 ,
במשרדו של מנכ"ל העמותה רח' אבא אחימאיר 9 נתניה
המציע חייב להמציא אישור כי הינו עוסק מורשה, מנהל ספרי חשבונות כחוק, ביכולתו
להשיג את כל המשאבים, האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל הדין, וכי יש לו ניסיון
מוכח והמלצות, הכל כמפורט בתנאי המכרז.
מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון כלל בועדת המכרזים.
העמותה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או שלושה, וכן
להזמין את השירות נשוא מכרז זה או רק חלק/ים ממנו, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי,
ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.
אין העמותה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או כל הצעה שהיא.
משה קייזלר
מנכ"ל העמותה

העמותה לחינוך בלתי פורמלי (ע"ר)
מכרז פומבי מס' 04/20
הכנת ארוחות צהרים חמות לצהרונים

1 .העמותה לחינוך בלתי פורמלי מזמינה בזה הצעות לאספקת ארוחות צהרים חמות
עבור הצהרונים המופעלים על ידה בעיר נתניה, הכל כפי שיפורט להלן.
2 .תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, פרטי הערבות ויתר מסמכי המכרז ניתן
לקבל אצל זאב אורן מרח' אחימאיר 9 נתניה, תמורת 500 ש"ח אשר לא יוחזרו.
3 .אין העמותה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה איזו שהיא. כן תהיה
העמותה רשאית לפצל את העבודה בין מספר מציעים הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
4 .העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבצע חלק מהעבודה או חלק מפרטי העבודות
הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
5 .את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש להמציא כשהם חתומים ע"י המציע,
במסירה ביד, במשרדי העמותה, רח' אחימאיר 9 ,נתניה, ב- 2 עותקים על גבי
הטפסים שהומצאו למציע ע"י העמותה במעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו ע"י העמותה
לשם כך, זאת עד ליום ראשון, 1.8.2020 שעה 15:00.
6 .פתיחת מסמכי המכרז תיערך ביום שני, יג' אב תש"ף, 3.8.2020, בשעה 10:00 ,
במשרדו של מנכ"ל העמותה , רח' אבא אחימאיר 9 קומה 2 .אלא אם כן תשלח הודעה
אחרת בעניין.
משה קייזלר
מנכ"ל העמותה

פייסבוק

פייסבוק