מכרזי ספקים

להלן מכרזים פתוחים להגשה מטעם העמותה לחינוך בלתי פורמלי בנתניה (ע.ר.):

"רגעים" עמותה לחינוך בלתי פורמלי בנתניה מזמינה בזאת הצעות מחיר  לאספקת שירותי הסעות לפעילויות של העמותה וכפי שיפורט במסמכי המכרז.  

את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של 500 ש"ח (התשלום לא יוחזר), במשרדי העמותה ברחוב אחימאיר 9, נתניה בימים א'- ה', בשעות העבודה.

על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית צמודה למדד, בלתי מותנית, לטובת העמותה (המחאות פרטיות, שטרות וכיו"ב לא יתקבלו), בשיעור -.15,000 ₪, שתעמוד בתוקפה עד ליום 1.5.2024.

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב- 2 עותקים, יש להכניס למעטפה סגורה, כשעליה מצוין – מכרז פומבי 24/ 2  ולמסרה ביד במשרדי העמותה ברחוב אחימאיר 9, נתניה, לא יאוחר מיום שלישי  20.02.2024 שעה 15:00 בצהרים.

פתיחת מסמכי המכרז תיערך ביום רביעי, יב' אדר א' תשפ"ד, 21.02.2024 ,בשעה  15:00 , במשרדו של מנכ"ל העמותה , רח' אבא אחימאיר 9 קומה 2. אלא אם כן תשלח הודעה אחרת בעניין.

המציע חייב להמציא אישור כי הינו עוסק מורשה, מנהל ספרי חשבונות כחוק, ביכולתו להשיג את כל המשאבים, האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל הדין, וכי יש לו ניסיון מוכח והמלצות, הכל כמפורט בתנאי המכרז.

מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון כלל בועדת המכרזים.

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או שלושה, וכן להזמין את השירות נשוא מכרז זה או רק חלק/ים ממנו, הכל  על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.

אין העמותה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או כל הצעה שהיא.

משה קייזלר
מנכ"ל העמותה

"רגעים" עמותה לחינוך בלתי פורמלי בנתניה מזמינה בזאת הצעות מחיר  לאספקת שירותי הקפצה לפעילויות של העמותה וכפי שיפורט במסמכי המכרז.   
*"הקפצות"- הסעה ליעד והחזרה מיעד. על פי הפירוט בנספח א' למכרז – להלן: "הקפצות" או "הסעות".
את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של 500 ש"ח (התשלום לא יוחזר), במשרדי העמותה ברחוב אחימאיר 9, נתניה בימים א'- ה', בשעות העבודה. 

על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית צמודה למדד, בלתי מותנית, לטובת העמותה (המחאות פרטיות, שטרות וכיו"ב לא יתקבלו), בשיעור -.15,000 ₪,
 שתעמוד בתוקפה עד ליום 1.5.2024 

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב- 2 עותקים, יש להכניס למעטפה סגורה, כשעליה מצוין – מכרז פומבי 24/ 2  ולמסרה ביד במשרדי העמותה ברחוב אחימאיר 9, נתניה, לא יאוחר מיום שלישי  20.02.2024 שעה 15:00 בצהרים. 

פתיחת מסמכי המכרז תיערך ביום רביעי, יב' אדר א' תשפ"ד, 21.02.2024 ,בשעה  15:00 , במשרדו של מנכ"ל העמותה , רח' אבא אחימאיר 9 קומה 2. אלא אם כן תשלח הודעה אחרת בעניין.

המציע חייב להמציא אישור כי הינו עוסק מורשה, מנהל ספרי חשבונות כחוק, ביכולתו להשיג את כל המשאבים, האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל הדין, וכי יש לו ניסיון מוכח והמלצות, הכל כמפורט בתנאי המכרז. 

מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון כלל בועדת המכרזים. 

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או שלושה, וכן להזמין את השירות נשוא מכרז זה או רק חלק/ים ממנו, הכל  על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.
אין העמותה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או כל הצעה שהיא. 

משה קייזלר
מנכ"ל העמותה

הודעה חשובה

במסגרת הנחיות פיקוד העורף החל מיום א ה-14.4.24 מסגרות החינוך הבלתי פורמלי בעמותה ביניהם קייטנות צהרונים ופעילויות חוגיות במרכזים הקהילתיים לא יתקיימו ביומיים הקרובים.

לרשום אותך
לניוזלטר שלנו?

כל האירועים והפעילויות רגע לפני כולם אצלך במייל ...

דילוג לתוכן