מכרזי ספקים

להלן מכרזים פתוחים להגשה מטעם העמותה לחינוך בלתי פורמלי בנתניה (ע.ר.):

  1. העמותה לחינוך בלתי פורמלי מזמינה בזה הצעות לאספקת ארוחות צהרים חמות עבור הצהרונים המופעלים על ידה בעיר נתניה, הכל כפי שיפורט להלן.
  1. תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, פרטי הערבות ויתר מסמכי המכרז ניתן לקבל אצל

        זאב אורן מרח' אחימאיר 9 נתניה,  תמורת 500 ש"ח אשר לא יוחזרו.

  1. אין העמותה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה איזו שהיא. כן תהיה העמותה רשאית לפצל את העבודה בין מספר מציעים הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  1. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבצע חלק מהעבודה או חלק מפרטי העבודות הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  1. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש להמציא כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי העמותה, רח' אחימאיר 9, נתניה, ב- 2 עותקים על גבי הטפסים שהומצאו למציע ע"י העמותה במעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו ע"י העמותה לשם כך, זאת עד ליום ראשון, 8.8.2021

        שעה 15:00.

  1. פתיחת מסמכי המכרז תיערך ביום שני, א' אלול תשפ"א, 9.08.2021 ,בשעה 10:00 , במשרדו של מנכ"ל העמותה , רח' אבא אחימאיר 9 קומה 2. אלא אם כן תשלח הודעה אחרת בעניין.

 

תיקון במסמכי מכרז 20211 לאספקת ארוחות לצהרונים

סעיף 16 ב' לתנאי המכרז: העמותה לחינוך בלתי פורמלי בנתניה מודיעה בזאת על תיקון במסמכי מכרז 20211:

מבוטל "אישור בדבר קיומו של מטבח הקייטרינג בטווח של עד 20 ק"מ מנתניה"

ובמקומו:

"התחייבות להשלמת חוסרים במנות תוך 45 דקות מרגע הפניה."

משה קייזלר  –  מנכ"ל העמותה

 

מכרז פומבי מס' 2021-2 – קבלת זכויות הניהול המקצועי והתפעול בקבוצת כדורסל בוגרים בליגת
העל – אליצור עירוני נתניה.
1 .עמותה לחינוך בלתי פורמלי בנתניה(ע"ר) (להלן גם: "העמותה" או "המזמינה") מזמינה בזאת
הצעות להתקשרות שעניינה קבלת זכויות הניהול המקצועי והתפעול (לרבות זכויות החתימה)
בקבוצת כדורסל בוגרים אליצור עירוני נתניה (להלן: "הקבוצה") בליגה הראשונה – ליגת העל,
והכל כמפורט במסמכי ההזמנה המפורטים להלן.
2 .המציע אחראי לבדוק בעצמו את תנאי המכרז, לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל מידע
רלבנטי אחר. להסרת ספק, התנאים המפורטים במכתב זה כוללים תמצית תנאי הסף
להשתתפות במכרז בלבד. אי עמידת המציע בתנאי הסף תביא לפסילת הצעתו. כל יתר התנאים
והמסמכים הנדרשים מפורטים בהרחבה בשאר מסמכי המכרז.
3 .מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים
במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. במקרה של סתירה בין האמור בשאר מסמכי המכרז
לבין האמור במודעה זו, יגברו מסמכי המכרז.
4 .יתר תנאי המכרז והליך בחירת ההצעה הזוכה מפורטים במסמכי המכרז המלאים,
המתפרסמים באתר העמותה, בכתובת https://biltiformali.org.il ,בו עשויים להתפרסם מעת לעת עדכונים שוטפים אודות המכרז.
5 .את ההצעות יש להגיש עד ליום 29 ביולי 2021 בשעה 00:12 ,בהתאם לנוהל ולדרישות
המפורטים במסמכי המכרז.
עמותה לחינוך בלתי פורמלי בנתניה (ע"ר)

דילוג לתוכן