Mask Group 4

מכרזי ספקים

להלן מכרזים פתוחים להגשה מטעם העמותה לחינוך בלתי פורמלי בנתניה (ע.ר.):

מ כ ר ז  מס'  24/ 10 – הכנת ארוחות צהרים חמות לצהרונים

  1. "רגעים" עמותה לחינוך בלתי פורמלי בנתניה מזמינה בזה הצעות לאספקת ארוחות צהרים חמות עבור הצהרונים המופעלים על ידה בעיר נתניה, הכל כפי שיפורט להלן.
  2. תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, פרטי הערבות ויתר מסמכי המכרז ניתן לקבל אצל זאב אורן מרח' אחימאיר 9 נתניה,  תמורת 500 ש"ח אשר לא יוחזרו.
  3. אין העמותה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה איזו שהיא. כן תהיה העמותה רשאית לפצל את העבודה בין מספר מציעים הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  4. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבצע חלק מהעבודה או חלק מפרטי העבודות הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  5. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש להמציא כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי העמותה, רח' אחימאיר 9, נתניה, ב- 2 עותקים על גבי הטפסים שהומצאו למציע ע"י העמותה במעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו ע"י העמותה לשם כך, זאת עד ליום רביעי, 31.7.2024 שעה 15:00.
  1. פתיחת מסמכי המכרז תיערך ביום חמישי, כו' תמוז תשפ"ד, 1.8.2024 ,בשעה  10:00 , במשרדו של מנכ"ל העמותה , רח' אבא אחימאיר 9 קומה 2. אלא אם כן תשלח הודעה אחרת בעניין.

לחצו להורדת טיוטה

"רגעים" עמותה לחינוך בלתי פורמלי בנתניה מזמינה בזאת הצעות מחיר  לאספקת שירותי הסעות לפעילויות של העמותה וכפי שיפורט במסמכי המכרז.  

את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של 500 ש"ח (התשלום לא יוחזר), במשרדי העמותה ברחוב אחימאיר 9, נתניה בימים א'- ה', בשעות העבודה.

על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית צמודה למדד, בלתי מותנית, לטובת העמותה (המחאות פרטיות, שטרות וכיו"ב לא יתקבלו), בשיעור -.15,000 ₪, שתעמוד בתוקפה עד ליום 1.5.2024.

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב- 2 עותקים, יש להכניס למעטפה סגורה, כשעליה מצוין – מכרז פומבי 24/ 2  ולמסרה ביד במשרדי העמותה ברחוב אחימאיר 9, נתניה, לא יאוחר מיום שלישי  20.02.2024 שעה 15:00 בצהרים.

פתיחת מסמכי המכרז תיערך ביום רביעי, יב' אדר א' תשפ"ד, 21.02.2024 ,בשעה  15:00 , במשרדו של מנכ"ל העמותה , רח' אבא אחימאיר 9 קומה 2. אלא אם כן תשלח הודעה אחרת בעניין.

המציע חייב להמציא אישור כי הינו עוסק מורשה, מנהל ספרי חשבונות כחוק, ביכולתו להשיג את כל המשאבים, האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל הדין, וכי יש לו ניסיון מוכח והמלצות, הכל כמפורט בתנאי המכרז.

מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון כלל בועדת המכרזים.

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או שלושה, וכן להזמין את השירות נשוא מכרז זה או רק חלק/ים ממנו, הכל  על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.

אין העמותה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או כל הצעה שהיא.

משה קייזלר
מנכ"ל העמותה

"רגעים" עמותה לחינוך בלתי פורמלי בנתניה מזמינה בזאת הצעות מחיר  לאספקת שירותי הקפצה לפעילויות של העמותה וכפי שיפורט במסמכי המכרז.   
*"הקפצות"- הסעה ליעד והחזרה מיעד. על פי הפירוט בנספח א' למכרז – להלן: "הקפצות" או "הסעות".
את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של 500 ש"ח (התשלום לא יוחזר), במשרדי העמותה ברחוב אחימאיר 9, נתניה בימים א'- ה', בשעות העבודה. 

על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית צמודה למדד, בלתי מותנית, לטובת העמותה (המחאות פרטיות, שטרות וכיו"ב לא יתקבלו), בשיעור -.15,000 ₪,
 שתעמוד בתוקפה עד ליום 1.5.2024 

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב- 2 עותקים, יש להכניס למעטפה סגורה, כשעליה מצוין – מכרז פומבי 24/ 2  ולמסרה ביד במשרדי העמותה ברחוב אחימאיר 9, נתניה, לא יאוחר מיום שלישי  20.02.2024 שעה 15:00 בצהרים. 

פתיחת מסמכי המכרז תיערך ביום רביעי, יב' אדר א' תשפ"ד, 21.02.2024 ,בשעה  15:00 , במשרדו של מנכ"ל העמותה , רח' אבא אחימאיר 9 קומה 2. אלא אם כן תשלח הודעה אחרת בעניין.

המציע חייב להמציא אישור כי הינו עוסק מורשה, מנהל ספרי חשבונות כחוק, ביכולתו להשיג את כל המשאבים, האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל הדין, וכי יש לו ניסיון מוכח והמלצות, הכל כמפורט בתנאי המכרז. 

מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון כלל בועדת המכרזים. 

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או שלושה, וכן להזמין את השירות נשוא מכרז זה או רק חלק/ים ממנו, הכל  על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.
אין העמותה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או כל הצעה שהיא. 

משה קייזלר
מנכ"ל העמותה

לרשום אותך
לניוזלטר שלנו?

כל האירועים והפעילויות רגע לפני כולם אצלך במייל ...

דילוג לתוכן