קול קורא להגשת הצעות להיכלל במאגר מפעילי חוגים, סדנאות ופעילויות בצהרונים בבתי הספר וגנים בשנת תקציב 2019

העמותה לחינוך בלתי פורמלי בנתניה מבקשת להתקשר בשנת התקציב 2019 עם מפעילי חוגים, סדנאות ופעילויות במסגרת צהרוני תכנית "ניצנים", אשר יתקיימו בבתי הספר היסודיים והגנים ברחבי העיר במהלך שעות קיום הצהרונים כולל קייטנות בגנים ובבתי הספר.

אנו מזמינים גופים ויחידים, המוכרים ע"י משרד החינוך ונמצאים במאגר התוכניות של תוכנית ניצנים , שמעוניינים להפעיל חוגים, סדנאות ופעילויות בבתי הספר ברחבי העיר , להגיש לעמותה בקשות להפעלות כאמור.

תנאים:

 1. החוגים, הסדנאות והפעילויות יהיו בנושאים הבאים: אומנויות, מדעים, חשיבה, טכנולוגיה, משחקים, טיסנאות, ג'אגלינג וקוסמות, אולם המפעילים רשאים להציע הפעלות, סדנאות וחוגים בנושאים ייחודים נוספים המתאימים לתלמידי גנים, כיתות א'-ד'.
 2. המדריכים בפעילויות יהיו בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בהפעלת חוגים, פעילויות וסדנאות לגיל הרלוונטי בתחום אותו הם מציעים.
 3. המדריכים בפעילות יהיו בעלי תעודת הדרכה/הסמכה או תואר אקדמאי בתחום הפעילות במידה וקיימת הסמכה בתחום.
 4. המפעילים יציגו המלצה/המלצות ממנהלי מוסדות חינוך/מרכזים קהילתיים וכו' ע"פ בקשה.
 5. המדריכים בפעילויות יהיו בעלי אישור היעדר עבירות מין ממשטרת ישראל בתוקף , שיוגש עם תחילת ההתקשרות איתם.
 1. משך ההפעלה תהיה 45 דקות לפחות – בהתאם להצעתי המצורפת .
 2. עלות ההפעלה תהיה בהתאם להצעתי המצורפת.

 

מסמכים נדרשים להגשת בקשה:

 1. המפעילים יציגו בכתב מידע על החוג ומפעיליו הכולל ניסיון בהדרכה, תוכן החוג, מידע על חומרים/ערכות הניתנים ללומדים בחוג.
 2. המפעילים יציגו קו"ח של המדריכים בחוגים, כולל תעודות מתאימות – תעודת הדרכה/הסכמה או תואר אקדמי בתחום הפעילות ככל שנדרש.
 3. המפעילים יהיו בעלי תעודת עוסק מורשה / עוסק פטור יש לצרף אישור מביטוח לאומי.
 4. המפעילים יהיו בעלי אישור ניהול ספרי מס הכנסה ומע"מ כחוק.
 5. המפעילים יהיו בעלי אישור על ניכוי מס במקור.
 6. המפעילים יהיו בעלי הביטוחים והאישורים המתאימים להפעלת החוג.
 7. המפעילים יחתמו על קול קורא זה בצירוף הצעתם ויצרפו חומר נלווה.
 8. פרטי חשבון בנק מלאים או צילום צ'ק.

 

אופן הגשת הבקשה הגשת בקשות

 1. את הבקשות להפעלת החוגים כאמור יש להגיש על גבי טופס בקשה במעטפה לתיבת הקול קורא רחוב אחימאיר 9 נתניה , משרדי העמותה לחינוך בלתי פורמלי, קומה שניה, מזכירת המנכ"ל – בתיבה ייעודית לא יאוחר מ 24.03.19 בשעה 14:00.
 2. ניתן להגיש את הבקשה כל יום חול בין 8:00-14:00.
 3. אין בהליך הפנייה לקבלת בקשות כדי ליצור מחויבות כלשהי של העמותה לחינוך בלתי פורמלי כלפי גורם כלשהו או לחייב את העמותה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו.
 4. העמותה תהיה רשאית לפנות למפעילים בבקשה להבהרות או לקבלת פרטים נוספים. וכן לבטל הליך זה בכל עת לפי שיקול דעתה ללא חובת הנמקה.
 5. לבירורים / שאלות ניתן לפנות במייל ל: barz@netanya.muni.il
 6. יש להוריד את הטפסים בתחתית העמוד.

 

אופן בחירת המפעיל

 1. בדיקת המסמכים והתאמתם לדרישות העמותה.
 2. העמותה תקים ועדה בראשות מנכ"ל העמותה וצוות מטעמו.
 3. הוועדה תהיה רשאית לזמן את הפונים שיעמדו בתנאים למפגש התרשמות בכדי שיציגו את הצעתם ואת תכנית העבודה שלהם בפני הוועדה.
 4. הוועדה תבחר את המפעילים על-פי שקול דעתה ובין היתר בהתאם למחיר ההפעלה, להתרשמותה ממקצועיות וניסיון הפונה, המלצותיו והתאמת הפעילות אותה הוא מציע לדרישות העמותה.

 

שונות:

 1. העמותה ו/או בית הספר יעמידו לרשות המפעיל את חדרי בית הספר בהתאם לתנאי ההסכם ואילו המפעיל בלבד יהיו אחראי לציוד וההפעלה.
 2. העמותה רשאית להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ה"קול קורא", ביוזמתה או בתשובה לשאלות המבקשים. השינויים והתיקונים כאמור יתפרסמו באתר העמותה. ההודעה ו/או המסמך המעודכנים ביותר שתפיץ העמותה, הם שיחייבו את העמותה בלבד.
 3. כל הסבר, פרשנות או תשובה שיינתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא, רק תשובות בכתב – תחייבנה את העמותה .
 4. העמותה תבקר מפעם לפעם את פעילות המפעיל.
 5. יודע למפעיל שהעמותה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם המפעיל בהודעה של 14 יום.

 

הריני לאשר כי קראתי את קול קורא זה ואני מקבל את תנאיו. 

הצעת המחיר שלי מצורפת במסמך הנוסף

 

שם המציע _____________            שם בית העסק __________________

 

פרטי התקשרות : שם ___________ טלפון _________________ מייל _____________

 

חתימה _____________                        חותמת _____________

 

תאריך __________________

פייסבוק

פייסבוק
X